Støjen fra Lufthavnen er hovedsagelig beregninger, som om dagen udregnes som et gennemsnit over døgnet. Det svarer til at få en lussing eller blive råbt ind i hovedet og så efter et døgn blive spurgt, hvor ondt det gjorde, når du ser på hele døgnet! Der er en max grænse for gennemsnittet for hele døgnet (TDENL) på 147,4, men det er svært som borger at forstå eller bruge dette gennemsnit. Om natten (fra kl 23 til 06) er der en max grænse på 80 db.

CPH har placeret 12 målestationer inden på Lufthavnens område samt udvalgte steder omkring lufthavnen. Du kan se målernes placering på webtrack, hvor du også kan følge start og landinger. Placeringerne er lavet efter aftale med Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed ift støj. Vi synes, at der skulle måles støj flere steder, særligt ved børneinstitutioner og skoler samt i boligområder.

De danske støjgrænser er på 58 db – fastlagt tilbage i 2007. FNs verdenssundhedsorganisation (WHO) dumper de danske støjgrænser. WHO mener, at støj over 53 db potentielt set er sundhedsskadeligt. For mange af os som bor i nærheden af Lufthavnen er støjen i perioder over støjgrænsen på 58 db, men grænsen er vejledende.

Der er kommet stigende fokus på de sundhedsmæssige konsekvenser af støj.  Støj kan give forhøjet blodtryk og hjertesygdomme og potentielt kræft, hvilket Kræftens Bekæmpelse er ved at undersøge nærmere. Ifølge Miljøstyrelsens egen hjemmeside, reagere nogle på støj med angst eller depression, anspændthed og aggression. Støj kan også påvirke børns sprogudvikling,  læseindlæring, motivation og koncentration.

Vilkår om støj fra afvikling af flytrafik, 17. juni 2014

Dette er rammegodkendelse af Københavns Lufthavn med hensyn til støj. Denne er revurderet i juni 2014, og skal revurderes hvert XX år.

Støjhandlingsplanen fra 2018

Hvert 5. år laver Miljøministeriet en kortlægning af støj fra Lufthavnen. Støjhandlingsplanen tager udgangspunkt i rammegodkendelsen og ser på de eksisterende tiltag ift støj og foreslår, hvad der mere skal gøres, hvor det i 2018 blev forslået at:

  • Undersøge den eksisterende brug af taxivejene B3 og B4 ved starter på bane 04R – samt en vurdering af mulighederne for at øge brugen af B3 og B4 ved starter, så starterne oftere sker længere nede ad bane 04R, og dermed i lidt større afstand af Store Magleby.
  • Undersøge og redegøre for mulighederne for at anlægge flere støjskærme/støjvolde for generelt at reducere støjbelastningen fra afviklingen af flytrafikken, samt om muligt fra de landbaserede aktiviteter i lufthavnens område.

CPHs årsrapport om støj 2018

Støjhandlingsplanen fra 2018

Hvert år laver CPH selv en årsrapport om støj.