Tårnby Kommunalbestyrelse har den 24. september 2019 vedtaget Planstrategi 2019 – Mulighedernes kommune. I perioden fra 9. oktober til 4. december 2019, var det muligt at komme med ideer, forslag og kommetarer til den fremlagte Kommuneplanstrategi.

Henvisninger:
09-10-2019 Offentliggørelse af Kommuneplanstrategi 2019 – Mulighedernes kommune
Tårnby Kommune, mulighedernes kommune – Planstrategi  2019

Vi har i CPH uden udvidelse fremsendt nedenstående høringssvar:

Tak for muligheden for at komme med ideer, forslag og kommentarer til den fremlagte Kommuneplanstrategi for Tårnby Kommune.

Først og fremmest er vi begejstrede over at de vigtige temaer ”Det grønne og blå”, ”Sundhed” og ”Fremkommelighed” er fremhævet i planstrategien. Vi bor i en kommune hvor netop miljøet er særligt under pres grundet støj, luftforurening og CO2-udledning fra de store infrastruktur-anlæg, der præger kommunen. Det har en stor afledt betydning for vores sundhed og samtidig også for fremkommeligheden. Vores første kommentar går derfor på, at det er vigtigt at se disse tre temaer i sammenhæng – og at vurdere alle nye påvirkninger af infrastrukturen og erhvervsudviklingen i kommunen op imod elementerne i alle tre temaer.

Samtidig vil vi opfordre til, at der i Tårnbys kommende kommuneplan sættes mål for reduktion af støj- og luftforurening – ikke kun for den kommunale aktivitet, men for hele kommunens fysiske område.

Af indstillingen vedr. planstrategien fremgår, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med revision af kommuneplanen skal forestå en oplysningsvirksomhed for at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætninger. Forvaltningen har indstillet, at denne oplysningsvirksomhed gennemføres i forbindelse med selve kommuneplanen. Vi vil opfordre til, at borgerne inddrages i løbet af den periode, hvor kommunen arbejder med den nye Kommuneplan, og ikke venter til offentliggørelsen af forslaget til Kommuneplanen, idet det i højere grad bliver en inddragelse fremfor en høring, hvis borgerne inddrages inden der foreligger et endeligt udkast.

Konkret til planstrategiens tekst har vi følgende bemærkninger:

1) Vi er næsten fuldt udbygget (side 4)

Af afsnittet fremgår, at Tårnby Kommunes udbygning er begrænset af støjkonsekvensområdet og Fingerplanen, og at Tårnby Kommune vil arbejde for at denne begrænsning lempes.

Kommentar:
Når flere og flere borgere både indenfor og udenfor støjkonsekvensområdet fortæller om øgede støj- og lugtproblemer fra lufthavn og motorvej vil det være at sætte flere borgeres sundhed på spil, hvis der aktivt arbejdes for at lempe reglerne om bebyggelse tæt på lufthavn og motorvej. Det er således uhensigtsmæssigt at inddrage nye arealer til boligformål. I stedet bør Tårnby Kommune aktivt arbejde for at dokumentere og reducere støj og luftforurening i kommunen.

2) Bedre infrastruktur til de nye arbejdspladser (side 10)

I afsnittet beskrives, at lufthavnens ansatte og passagerer har stor betydning for vores kommune på godt og ondt – og at udvidelsen af lufthavnen både skaber arbejdspladser, men også giver miljøproblemer. Derudover beskrives, at der vil blive behov for yderligere udvidelse af motorvejen.

Kommentar:
Af afsnittet fremgår hvad antallet af passagerer er for nuværende, men ikke hvad lufthavnens udvidelsesplan indebærer – dvs. at udvide passagerantallet til 40-60 mio. årligt og ligeledes fordoble fragttransport. Det fremgår heller ikke tydeligt, at den øgede miljøbelastning ved udvidelsen både er fra fly og fra de ca. 30% passagerer, der transporteres til og fra lufthavnen med bil – samt med lastbiler, der skal køre fragten til og fra lufthavnen. Der står i teksten ”Men lufthavnen giver også anledning til  miljøproblemer i relation til støj og luftforurening. Det skal der tages hånd om i forbindelse med udviklingen.” Det er imidlertid det eneste sted i planstrategien, at det fremgår, at miljøproblemerne fra lufthavnen skal håndteres – og det fremgår da heller ikke hvordan, og herunder hvordan Tårnby Kommune ser sin rolle i dette. Det bør derfor udfoldes med mere konkrete handlinger og placering af ansvar for handlingerne – ligesom afsnittet bør kobles til temaet om sundhed. Det bør således af både planstrategi og kommuneplan fremgå hvordan Tårnby Kommune aktivt planlægger at beskytte sine borgere mod den sundhedsskadelige udvikling fra både lufthavn og motorvej.

3) Vi ser muligheder i (side 11)

Af afsnittet fremgår, at Tårnby Kommune ser muligheder i at indgå i et samarbejde om lufthavnens fortsatte udvidelse.

Kommentar:
Vi opfordrer til, at Tårnby Kommune i stedet skriver, at kommunen ser muligheder i at medvirke til at sætte rammerne for en støj- og forureningsreduceret lufthavn, idet dette vil give bedre sundhed for kommunens borgere, samt på sigt give mulighed for boligudbygning i kommunen.

4) Det grønne og det blå (fra side 12)

Af beskrivelsen fremgår at naturen er under pres, og at biodiversiteten i vores natur falder. Samtidig fremgår at Naturpark Amager er hovedstadsområdets største sammenhængende naturområde, og et unikt naturområde.

Kommentar:
Hvis Tårnby Kommune ønsker en fortsat grøn kommune med natur og øget biodiversitet bør kommunen tage et aktivt ansvar for at mindske luftforureningen i kommunen, samt kræve at der oprenses når ejendomsejere har arealer med jordforurening, som skader jord- og vandmiljø.

5) Sundhed (fra side 16)

I beskrivelsen af temaet ”sundhed” fremgår intet om luftforurening. Der er i beskrivelsen en kort tekst om støj hvor der står ”Vores kommune er generelt påvirket af støj mange steder. Derfor skal vi værne om vores stille steder, og give rum for ro og stilhed i vores byrum og naturområder. I Kommuneplanen vil vi arbejde for at udpege stille steder.”

Kommentar:
I løbet af de sidste 2-3 år har mange borgere påpeget, at have oplevet en mærkbar forøgelse af støj- og lugtgener fra lufthavnen i takt med det stigende antal flyvninger, udvidelse med nye gates etc. og vi er derfor bekymrede for, hvad en yderligere udvidelse ville betyde for os og vores børns sundhed.

De udviklingsplaner for lufthavn og motorvej, som nævnes i planstrategien, vil alt andet lige markant forværre forholdene i kommunen både indenfor fremkommelighed, luftforurening, støj og dermed sundhed – både på grund af den øgede flytrafik, og den øgede transport til og fra lufthavnen af passagerer og fragt. Der er allerede i dag mere støj og luftforurening omkring lufthavnen end i den øvrige del af byen. Målinger fra 2012 viser næsten tre gange så høje koncentrationer af ultrafine partikler ved Lufthavnen, som ved HC Andersens Boulevard, som ellers bliver betegnet som en af Danmarks mest forurenede gader. Hvert år dør 4.000 danskere af partikelforurening. Vi vil derfor opfordre til, at der i Tårnbys kommende kommuneplan sættes mål for reduktion af luftforurening – ikke kun for den kommunale aktivitet, men for hele kommunens fysiske område. Derudover vil vi opfordre til at Tårnby Kommune i plangrundlaget stiller miljøkrav for at beskytte borgerne i nærmiljøet – fx krav om at den jetfuel, som anvendes af fly i Kastrup, er renset ligesom bil-diesel – og at det kun er fly, som lever op til de strengeste miljøkrav, som kan anvende lufthavnen.

I forhold til støjproblematikken er den løsning på kommunens markante støjproblem, som fremgår af planstrategien, at udpege ”stilleområder”. Bl.a. WHO har indenfor de senere år påpeget, at støj er et væsentligt sundhedsproblem, og fastsætter af hensyn til trivsel og sundhed en grænse på 53 db. Det forekommer lettere naivt, at pege på etablering af stilleområder fremfor at arbejde aktivt for nedbringelse af støj i kommunen generelt, og i støjfølsomme bebyggelser specifikt. Det er fx et krav at alle børn i skoler og daginstitutioner opholder sig udendørs i de fleste pauser, og det er en uhensigtsmæssig løsning på støjproblemet, at disse børn dagligt skal på tur til et såkaldt ”stilleområde” for at kunne holde pause i omgivelser, der med sikkerhed ikke er sundhedsskadelige.

6) Klima, Agenda 21 og de 17 verdensmål (fra side 23)

Det fremgår af strategien at ”For at mindske udledningen af CO2 arbejder vi på flere fronter både i form af konkrete tiltag og i forbindelse med planlægning og udvikling. Vi arbejder med at nedbringe belastningen af miljøet fra kommunen som virksomhed både i forhold til CO2, fx ved indkøb af elbiler, og i forhold til vandforbrug. Gennem klimakommuneaftaler, har vi planlagt og gennemført energirenoveringer af bygninger, tiltag for klimarigtig adfærd og anvendelse af mindre miljøbelastende teknikker og materialer.”

Kommentar:
Det er prisværdigt at kommunen har fokus på egen CO2 udledning, men effekten på klimaet vil være langt større, hvis kommunen i stedet bruger sin magtposition til at kræve handlinger der reducerer klimapåvirkningen fra lufthavnen.

Udvidelsen af Københavns Lufthavn og motorvejen harmonerer ikke med Tårnbys ambition om at være en grøn kommune, med Danmarks ambition om 70% CO2 reduktion og med forpligtelser ift Parisaftalen og FN’s verdensmål. Det bør derfor fremgå af afsnittet, at det for at opnå væsentlige resultater også vil være nødvendigt

– at samarbejde med og påvirke rammerne for kommunens virksomheder, bl.a. i forhold til lufthavnen, som er kommunens største kilde til luftforurening og CO2 belastning.
– at reducere biltrafikken i kommunen, både på motorvej og større trafikveje.

Med venlig hilsen
Borgergruppen CPH uden udvidelse