CPH uden udvidelse har sendt en henvendelse til alle de politiske ordførere for klima, miljø og transport, samt til de relevante ministre. Du kan læse henvendelsen nedenfor.

Vi har mødtes med Susanne Zimmer fra Alternativet og Katarina Ammitzbøll fra de Konservative, for at diskutere udvidelse af lufthavnen. Vi har fået svar fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten, hvor Henning Hyllested fra Enhedslisten har stillet 12 spørgsmål til Transportminister Benny Engelbrecht.

Du kan finde de 12 spørgsmål (152-163) fra Henning Hyllested på: Folketinget – Udvalgsspørgmål

Nogle af spørgsmålene er åbenbart meget svære for Ministeren at svar på, f.eks. spørgsmålet om hvem der egentlig har myndighedsansvaret i forhold til udvidelsesprocessen. Der er ikke noget at sige til, at det kan være svært som almindelig borger at finde ud af.

Amagerbladet har den 5. december 2019 også haft dækket det under overskriften: “Transportministeren skal svare på byge af spørgsmål”

København 24. november 2019

Kære …..

Folketinget arbejder lige nu på en ny klimalov, som skal være med til at sikre Danmarks mål om 70 % CO2-reduktion inden 2030. Københavns Lufthavn (CPH) har aktuelle planer om at udvide kapaciteten til det dobbelte af i dag. Det vil både øge CO2-udslippet og udgøre en stor miljømæssig belastning på Amager og i København. Den planlagte udvidelse konflikter derfor med selve hovedformålet med klimaloven.

En udvidelse af kapaciteten i lufthavnen vil medføre en markant forøgelse af støj og luftforurening i de tæt befolkede områder omkring lufthavnen. Der er allerede i dag mere luftforurening i kvartererne omkring lufthavnen end i den øvrige del af København, og øget flytrafik vil medføre øget forurening.

Vi skriver derfor til dig for at gøre dig opmærksom på denne problematik og med en opfordring om at sætte en stopper for Københavns Lufthavns planer om at øge kapaciteten og dermed også øge CO2-udledning, luftforurening og støjgener.

Baggrund

Københavns Lufthavn skriver i sin udredningsrapport fra 2016, at lufthavnen potentielt kan udvide til dobbelt kapacitet med udbygningen af lufthavnen dvs. fra ca. 30 mio. årlige passagerer til 60 mio. årlige passagerer. Dertil arbejdes med en væsentlig udbygning for at sikre øget kapacitet til fragtflyvning.

Vi er en gruppe borgere på Amager (København, Tårnby og Dragør Kommuner), som har dannet en borgergruppe mod udvidelsen af aktiviteterne i Københavns Lufthavn (”CPH uden Udvidelse”). Vi mener ikke, at en udvidelse af kapaciteten og flytrafikken harmonerer med Danmarks ambition om at være en grøn nation og med vores forpligtelser efter Paris-aftalen og FN’s verdensmål.

Københavns overborgmester Frank Jensen lover ren luft og begrænsning af støj til københavnerne. Løftet om ren luft mener vi også gælder os ca. 200.000 borgere, der bor på Amager. Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har i samarbejde med Google lavet en undersøgelse af partikelforureningen i København. De foreløbige resultater viser, at luftforureningen i det tæt befolkede område nord for Lufthavnen (Kastrup og Sundby) er et af de allermest belastede områder. Og målinger fra 2012 viser næsten tre gange så høje koncentrationer af ultrafine partikler ved Københavns Lufthavn som ved H.C. Andersens Boulevard, som ellers bliver betegnet som en af Danmarks mest forurenede gader. Undersøgelser viser, at der hvert år dør 4.000 danskere af partikelforurening.

I løbet af de sidste par år har vi borgere oplevet en markant forøgelse af støj- og lugtgenerne fra Københavns Lufthavn i takt med et stigende antal flyvninger, udvidelse med nye gates etc., og vi er derfor bekymrede for, hvad en yderligere udvidelse ville betyde for os og vores børns sundhed.

Miljøstyrelsen har fastlagt, at støj fra lufthavnen skal opgøres som et gennemsnit over et døgn, hvorfor støjniveauet kan være uforholdsmæssigt højt i mange timer om dagen, så længe det over et døgn ikke overstiger grænseværdien. Til sammenligning opgøres støjen fra Metrocityringen i intervaller af 10 minutter, hvilket vi mener, giver et langt mere retvisende billede af generne.

Luftforurening overvåges med to målere i lufthavnen, men ingen i boligområderne på Amager. Der er derfor brug for flere faste målestationer til at overvåge luftforureningen på Amager.

Københavns Lufthavn har netop meldt ud, at de snarest vil ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilladelse til at forskyde og afkorte den såkaldte tværbane, således at der kan bygges ny kapacitet til fly og passagerer på området. Herefter vil et myndighedsarbejde gå i gang med bl.a. miljøvurderinger og en høringsproces. Vi mener, at den officielle ansøgning fra Københavns Lufthavn og miljøvurderingerne må ses i lyset af Danmarks ambition om en 70% CO2-reduktion, og at ansøgningen fra Københavns Lufthavn må vurderes ud fra denne ambition samt en grunding vurdering af støj og luftforurening på Amager og de sundhedsmæssige konsekvenser af dette. Den nyeste viden om de sundhedsskadelige effekter af støj og luftforurening bør naturligvis inddrages i vurderingerne.

Vi mener, at det er Folketingets opgave at sikre, at en eventuel udvidelse ikke sker på bekostning af Danmarks internationale forpligtelser i forhold til Paris-aftalen og FN’s Verdensmål samt på bekostning af borgernes sundhed. I Frankrig er Marseille lufthavn blevet pålagt at demonstrere, at en udvidelse ikke strider mod Frankrigs mål om CO2 reduktion, inden en udvidelse kan endeligt vedtages[1]. Københavns Lufthavn har et mål om at være 100% emissionsfri i 2050, og vedtagelse af en eventuel udvidelse kunne effektueres i takt med, at Københavns Lufthavn konkret viser en reduktion i støj, luftforurening og CO2-udledning.

Handlemuligheder

Som medlem af Folketinget vil vi opfordre dig til at tage spørgsmålet om Københavns Lufthavns aktiviteter op politisk ved f.eks. at gøre følgende:

 • Sikre, at klimaloven indtænker en begrænsning af CO2 udledningen fra flytrafik, herunder den mulige stigning som en udvidelse af kapaciteten i Københavns Lufthavn vil betyde.
 • Sikre, at miljølovgivningen i højere grad end i dag vægter hensynet til naboerne til Københavns Lufthavn i forhold til støj og luftforurening – og dermed sundhed.
 • Undersøge de sundheds- og miljømæssige påvirkninger af lufthavnens aktiviteter.
 • Sikre flere og permanente målinger af støj og luftforurening i områderne omkring lufthavnen. Målingerne skal varetages af de ansvarlige myndigheder.
 • Pålægge Københavns Lufthavn – og de flyselskaber der anvender lufthavnen – at iværksætte tiltag, som reducerer støj- og lugtgener og luftforurening for beboerne i områderne omkring lufthavnen, inden en eventuel udvidelse diskuteres. Dette kunne gøres ved at:
  • Kræve, at flybrændstof skal renses inden brug – et krav som bilbrændstof allerede er underlagt.
  • Etablere bedre støjafskærmning, der effektivt og målbart reducerer støjgenerne for naboerne.
  • Flytte flyaktiviteter væk fra de tæt beboede områder.
  • elektrificere flyenes aktiviteter på landjorden, herunder taxi-kørsel til og fra landingsbanerne.

Nærværende skrivelse er tillige sendt til Miljøministeren, Klimaministeren, Transportministeren og Sundhedsministeren samt alle ordførere inden for de nævnte områder.

Med venlig hilsen
Borgergruppen CPH uden udvidelse

[1] Marseille lufthavn blev pålagt at demonstrere, at en udvidelse ikke strider mod Frankrigs mål om CO2 reduktion